Dr hab. Tomasz Duraj

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, doktor habilitowany nauk prawnych, na podstawie rozprawy habilitacyjnej nt. „Podporządkowanie pracowników zajmujących stanowiska kierownicze w organizacjach” (Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013). Adiunkt w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa UŁ. Wykładowca indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, prawa urzędniczego i prawa rynku pracy na Wydziale Prawa oraz Wydziale Zarządzania UŁ, a także w uczelniach niepublicznych (m. in. w: Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej w Skierniewicach, Wyższej Szkole Kupieckiej w Łodzi). Szkoleniowiec na studiach podyplomowych prawa pracy oraz trener prowadzący szkolenia dla wielu instytucji publicznych i prywatnych, również w ramach projektów finansowanych przez Unię Europejską. Przygotowuje absolwentów WPiA do aplikacji prawniczych w ramach kursów organizowanych na UŁ.

Od wielu lat zajmuje się doradztwem z zakresu prawa pracy. Autor szeregu opinii prawnych z zakresu prawa pracy, sporządzonych na zlecenie zarówno instytucji publicznych, jak i niepublicznych oraz osób prywatnych. Laureat nagrody Rektora UŁ za monografię nt. „Podstawy zatrudnienia menedżerów najwyższego szczebla w przedsiębiorstwach” (Wydawnictwo ABC, Warszawa 2006).

W latach 2008-2011 Kierownik Podyplomowego Studium Prawa Pracy przy Katedrze Prawa Pracy UŁ. Członek Rady Wydziału Prawa i Administracji UŁ oraz członek Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.

Autor blisko 40 publikacji naukowych z zakresu prawa pracy, dwóch monografii, publikacji w opracowaniach zbiorowych i komentarzach, a także licznych artykułów w wysoko punktowanych czasopismach prawniczych znajdujących się w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Specjalizuje się w problematyce indywidualnego prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji zatrudnieniowej kadry kierowniczej. Uczestnik merytoryczny wielu konferencji naukowych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.