Książki, komentarze, rozdziały:

 • Podstawy zatrudnienia menedżerów najwyższego szczebla w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo ABC, Warszawa 2006 (ss. 488);
 • Prawna perspektywa pracy na własny rachunek [w:] Praca na własny rachunek – determinanty i implikacje, pod red. E. Kryńskiej, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2007 (s. 19 –51);
 • Atypowość stosunku pracy członków zarządu spółek kapitałowych – wybrane problemy prawne [w:] Prawo pracy, Biblioteka Studenckich Poradni Prawnych, pod red. K. Stefańskiego, C.H. Beck, Warszawa 2008 (s. 132-144);
 • Prawne aspekty problematyki samozatrudnienia w Polsce [w:] Człowiek pomiędzy prawem a ekonomią w procesie integracji europejskiej, G. Dammacco, B. Sitek, O. Cabaj (red.), Materiały z VII Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka, Zakład Poligraficzny UWM, Olsztyn – Bari 2008 (s. 563-571);
 • Zatrudnianie członków zarządu organizacji spółdzielczych [w:] Jedność w różnorodności. Studia z zakresu prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i polityki społecznej. Księga pamiątkowa dedykowana prof. W. Muszalskiemu, pod red. K. Walczaka, C.H.BECK, Warszawa 2009 (s. 21-40);
 • Atypowość stosunku pracy członków zarządu spółek kapitałowych – wybrane problemy prawne [w:] Metodologia pracy w SPP, pod red. I. Kraśnickiej, cz. III – Prawo pracy, pod red. K. Stefańskiego, C.H.BECK, Warszawa 2009;
 • Wybrane problemy pracowniczego podporządkowania jako konstytutywnej cechy stosunku pracy [w:] Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, XVIII Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, pod red. L. Florka i Ł. Pisarczyka, LexisNexis, Warszawa 2011 (s. 150-160);
 • Specyfika odpowiedzialności dyscyplinarnej członków korpusu służby cywilnej [w:] Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego, nr 2, Gdańsk-Łódź 2012 (s. 183-195);
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników – wybrane problemy prawne [w:] Prawo Pracy, Ubezpieczenia społeczne, Polityka Społeczna, pod red. B.M. Ćwiertniaka, Opole 2013;
 • Koncepcja „autonomicznego podporządkowania” – konflikt pomiędzy autonomią pracownika a jego podporządkowaniem pracodawcy [w:] Aksjologiczne podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, XIX Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – Poznań 15-17 maja 2013 r. [w:] http://prawo.amu.edu.pl;
 • Podporządkowanie pracowników zajmujących stanowiska kierownicze w organizacjach, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013 (rozprawa habilitacyjna – ss. 423);
 •  Pracownicze podporządkowanie a pozycja stron stosunku pracy i jego charakter prawny [w:] Prawo pracy. Refleksje i poszukiwania, Księga Jubileuszowa dedykowana Prof. Jerzemu Wratnemu, Warszawa 2013 (s. 290-302);
 • Polecenia jako konieczny instrument realizacji pracowniczego podporządkowania – ocena przydatności wobec kadry kierowniczej zatrudnionej na podstawie stosunku pracy [w:] Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego 2013;
 • Komentarz do prawa urzędniczego, pod red. K.W. Barana (art. 47-51 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz art. 3-6 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury), Warszawa 2014 (w druku).

 

Artykuły:

 • Dopuszczalność zawarcia umowy o pracę z jedynym wspólnikiem – członkiem jednoosobowego zarządu spółki z o.o. – część I, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2000, nr 11 (s. 9-18);
 • Dopuszczalność zawarcia umowy o pracę z jedynym wspólnikiem – członkiem jednoosobowego zarządu spółki z o.o. – część II, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2000, nr 12 (s. 16-22);
 • Pojęcie i klasyfikacja konkursów na stanowiska kierownicze, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2001, nr 12 (s. 10-20);
 • Konkurs na stanowiska kierownicze – wybrane problemy prawne, Humanizacja Pracy, Płock 2002, nr 4 (s. 63-77);
 • Pojęcie osoby zarządzającej w imieniu pracodawcy zakładem pracy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2005, nr 6 (s. 19 –27);
 • Problem pracowniczego podporządkowania kadry kierowniczej najwyższego szczebla w organizacjach gospodarczych – artykuł dyskusyjny [w:] Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 9.2, Warszawa 2009 (s. 279-304);
 • Specyfika stosunku pracy członków zarządu organizacji spółdzielczych, Monitor Prawa Pracy 2009, nr 10 (s. 519-523) ;
 • Praca na własny rachunek a prawo pracy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2009, nr 11 (s. 24-33);
 • Powołanie jako podstawa nawiązania stosunku pracy dyrektora przedsiębiorstwa państwowego [w:] Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 10.2, Warszawa 2010, (s. 199-221);
 • Problem materialnej odpowiedzialności pracowników zajmujących najwyższe stanowiska kierownicze w organizacjach gospodarczych, Monitor Prawa Pracy 2011, nr 5 (s. 235-240);
 • Tradycyjne ujęcie pracowniczego podporządkowania – wybrane problemy prawne, Studia Prawno-Ekonomiczne 2011, Tom LXXXIII (s. 35-61);
 • Atypowość stosunku pracy dyrektora przedsiębiorstwa państwowego – wybrane zagadnienia prawne, Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej 2011, pod red. A. Świątkowskiego, Kraków 2011 (s. 151-162);
 • Podmioty związane z przeprowadzaniem konkursów na stanowiska kierownicze – problematyka prawna [w:] Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 12.2, Warszawa 2012; (s. 99-126);
 • Procedura konkursowego doboru kadr kierowniczych – problematyka prawna [w:] Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 12.3, Warszawa 2012 (s. 79-113);
 • Podporządkowanie co do przedmiotu świadczenia pracownika – wybrane problemy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2012, nr 11 (s. 21-29);
 • Podporządkowanie pracownika pracodawcy w aspekcie miejsca świadczenia pracy – wybrane problemy, Monitor Prawa Pracy 2012, nr 12 (s. 634-639);
 • Podporządkowanie pracownika pracodawcy w aspekcie czasu pracy – wybrane problemy [w:] Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 12.4, Warszawa 2012 (s. 123-149);
 • Zależność ekonomiczna jako kryterium identyfikacji stosunku pracy – analiza krytyczna, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2013, nr 6 (s. 8-14);
 • Pojęcie „kierownika wyodrębnionej komórki organizacyjnej” w świetle kodeksowych przepisów o rekompensacie za pracę w godzinach nadliczbowych, Monitor Prawa Pracy 2013, nr 7 (s. 342-345);
 • Granice uprawnień kierowniczych pracodawcy w stosunku pracy[w:] Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 13.2, Warszawa 2013 (s. 101-130);
 • Stosunek pracy pracowników zajmujących stanowiska kierownicze – ujęcie definicyjne, Studia Prawno-Ekonomiczne 2014 (w druku);
 • Postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej [w:] Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2014 (w druku);
 • Akt mianowania jako podstawa zatrudnienia urzędników służby cywilnej, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2014 (w druku).

 

Konferencje:

 • Wrocław, 19 czerwca 2000 r. – „Szczególne formy zatrudnienia”;
 • XIII Ogólnopolski Zjazd Katedr (Zakładów) Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku (20-23 września 2001 r.) – „Prawo pracy u progu XXI wieku. Stare problemy i wyzwania współczesności”;
 • Łódź, 26-27 kwietnia 2002 r. – „Wpływ prawa wspólnotowego na prawo wewnętrzne. Przykład Francji i Polski” (wpółautor sprawozdań z obrad tej konferencji: Sprawozdanie z konferencji dotyczącej wpływu prawa wspólnotowego na prawo wewnętrzne. Przykład Francji i Polski, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2002, nr 9; Wpływ prawa wspólnotowego (UE) na prawo wewnętrzne. Przykład Francji i Polski. (Konferencja Międzynarodowa, Łódź, 26-27 IV 2002), Państwo i Prawo 2002, nr 12; Sprawozdanie z obrad w sekcji prawa pracy [w:] Wpływ prawa wspólnotowego (Unii Europejskiej) na prawo wewnętrzne. Przykład Francji i Polski, Łódź 2002);
 • XIV Ogólnopolski Zjazd Katedr (Zakładów) Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi (28-30 maja 2003 r.) – „Granice liberalizacji prawa pracy. Problemy zabezpieczenia społecznego”;
 • Łódź, 11 maja 2005 r. – „Sytuacja absolwentów szkół wyższych na rynku pracy”;
 • XV Ogólnopolski Zjazd Katedr (Zakładów) Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu (1-2 czerwca 2005 r.) – „Konstytucyjne problemy prawa pracy i zabezpieczenia społecznego”;
 • Łódź, 30-31 marca 2006 r. – Międzynarodowa konferencja naukowa polsko-litewska nt. „Problemy polskiego i litewskiego prawa pracy po akcesji do Unii Europejskiej”;
 • Łódź, 19 maja 2006 r. – „Nauczanie społeczne Jana Pawła II a prawo”;
 • Łódź, 23 marca 2007 r. – „Konferencja naukowa poświęcona pamięci Docenta Jerzego Logi” (odczyt referatu przygotowanego przez prof. H. Lewandowskiego nt. Życie i działalność Docenta Jerzego Logi);
 • Olsztyn, 1-2 czerwca 2007 r. – VII Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka nt. „Człowiek pomiędzy prawem a ekonomią” (referat nt. Prawne aspekty problematyki samozatrudnienia w Polsce [w:] Człowiek pomiędzy prawem a ekonomią w procesie integracji europejskiej, G. Dammacco, B. Sitek, O. Cabaj (red.), Olsztyn – Bari 2008);
 • XVI Ogólnopolski Zjazd Katedr (Zakładów) Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku (19-21 września 2007 r.) – „Problemy kodyfikacyjne prawa pracy. Wybrane zagadnienia zabezpieczenia społecznego”;
 • Łódź, 3-4 kwietnia 2008 r. – „Kontrola pracownika. Możliwości techniczne i dylematy prawne”;
 • Gdańsko-Łódzkie seminarium z prawa pracy i prawa socjalnego, Gdańsk 2008 r. (referat nt. Problem pracowniczego podporządkowania kadry kierowniczej najwyższego szczebla w organizacjach gospodarczych);
 • Wrocław, 15-16 października 2010 r. – „Kształtowanie sytuacji prawnej pracownika przez pracodawcę. Możliwości, granice”;
 • Łódź, 26 listopada 2010 r., I Seminarium Szubertowskie – „Życie i twórczość Prof. Wacława Szuberta”;
 • XVIII Ogólnopolski Zjazd Katedr (Zakładów) Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie (26-28 maja 2011 r.) – „Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych” (referat nt. Wybrane problemy pracowniczego podporządkowania jako konstytutywnej cechy stosunku pracy, pod red. L. Florka i Ł. Pisarczyka, LexisNexis, Warszawa 2011);
 • Łódź, 1 marca 2012 r., II Seminarium Szubertowskie – „Problematyka bezrobocia”;
 • Łódź, 30 listopada-1 grudnia 2012 r., III Seminarium Szubertowskie – „Problematyka układów zbiorowych pracy”;
 • Warszawa, 21 marca 2013 r. – „Konferencja upamiętniająca osobę i dorobek naukowy Prof. Zbigniewa Salwy”;
 • Łódź, 10-11 kwietnia 2013 r. – „Prawo pracy w systemie prawa. Prawo pracy a prawo karne”;
 • XIX Ogólnopolski Zjazd Katedr (Zakładów) Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu (15-17 maja 2013 r.) – „Aksjologiczne podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych” (referat nt. Koncepcja „autonomicznego podporządkowania” – konflikt pomiędzy autonomią pracownika a jego podporządkowaniem pracodawcy [w:] http://prawo.amu.edu.pl);
 • Gdańsko-Łódzkie seminarium z prawa pracy i prawa socjalnego, Łódź, 21-22 czerwca 2013 r. (referat nt. Polecenia jako konieczny instrument realizacji pracowniczego podporządkowania – ocena przydatności wobec kadry kierowniczej zatrudnionej na podstawie stosunku pracy);
 • Warszawa, 16 stycznia 2014 r. – „Prawo pracy. Refleksje i poszukiwania”. Jubileusz Prof. dra hab. Jerzego Wratnego;
 • Łódź, 7-8 kwietnia 2014 r. – „Prawo pracy w systemie prawa. Prawo pracy a prawo podatkowe”.